Rozdział I – Definicje

 1. Portal – strona internetowa newskoscian.eu wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu.
 3. Informacja – każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do Portalu.
 4. Administrator – Użytkownik wyznaczony do tej funkcji przez zarządzającego Portalem,
 5. Redaktor – Użytkownik wyznaczony przez Administratora.

Rozdział II – Zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i ogólnodostępne dla Użytkowników.
 2. Użytkowników obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji zachować zasady czystości języka.
 4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal również w celach promocyjnych.
 5. Niedozwolone jest dodawanie Informacji, które są niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
  1. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
  2. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
  3. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  4. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
  5. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
  6. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
  7. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  8. zawierają treści pornograficzne.
 6. Informacje o charakterze reklamowym lub promocyjnym dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji będą natychmiastowo usuwane.
 7. Publikowane na stronach Portalu Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 8. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie, prawa majątkowe do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.
 9. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 10. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów.
 11. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach nie są opiniami Portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Rozdział III – Redakcja Portalu

 1. Redakcja ma obowiązek:
  1. dbać o dobry wizerunek Portalu,
  2. moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  3. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
 2. Redakcja ma prawo do:
  1. edytowania Informacji zawartych w Portalu
  2. korzystania z adresów pocztowych w domenie newskoscian.eu
 3. Administrator ma prawo do:
  1. usuwania Informacji bez podania przyczyny;
  2. wglądu do danych zapisanych w bazie Portalu
 4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;
  2. za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie była wstanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec;
  3. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
  4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  5. przerwy w świadczeniu usług Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji;

Rozdział IV – Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu.
 2. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w Portalu.
 3. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, Portal może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.

Rozdział VI – Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2022 r.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

Byłeś świadkiem bulwersującej sytuacji, ciekawego wydarzenia lub widziałeś coś interesującego? Chcesz się czymś pochwalić?
Napisz do nas , dołącz zdjęcia lub film, opublikujemy to na portalu. Ten portal jest dwa Was.
TPL_BACKTOTOP